Ґрунти України

Дерново-підзолисті ґрунти
Дерново-прихованопідзолисті піщані та глинисто-піщані ґрунти (борові піски)
Дерново-слабо-і середньопідзолисті піщані та глинисто-піщані ґрунти
Дерново-середньо-і слабопідзолисті супіщані і суглинкові ґрунти
Дерново-слабопідзолисті глейові піщані та глинисто-піщані ґрунти
Дерново-середньо- і сильнопідзолисті глейові супіщані та суглинкові ґрунти
Дерново-середньо-і сильнопідзолисті поверхнево-оглеєні переважно суглинкові ґрунти
Опідзолені ґрунти
Ясно-сірі опідзолені ґрунти
Сірі опідзолені ґрунти
Темно-сірі опідзолені ґрунти
Чорноземи опідзолені
Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні ґрунти
Темно-сірі опідзолені оглеєні ґрунти
Чорноземи опідзолені оглеєні
Реградовані ґрунти на лесових породах
Темно-сірі та сірі реградовані ґрунти
Чорноземи реградовані
Чорноземи
Чорноземи неглибокі слабогумусовані та малогумусні
Чорноземи глибокі слабогумусовані
Чорноземи глибокі малогумусні
Чорноземи глибокі малогумусні карбонатні
Чорноземи глибокі малогумусні вилуговані
Чорноземи глибокі середньогумусні
Чорноземи глибокі середньогумусні карбонатні
Чорноземи глибокі середньогумусні вилуговані
Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі
Чорноземи звичайні малогумусні глибокі
Чорноземи звичайні середньогумусні
Чорноземи звичайні малогумусні
Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі
Чорноземи звичайні малогумусні глибокі міцелярно-карбонатні
Чорноземи звичайні малогумусні міцелярно-карбонатні
Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі міцелярно-карбонатні
Чорноземи південні малогумусні
Чорноземи південні слабогумусовані
Чорноземи південні слабогумусовані міцелярно-карбонатні
Чорноземи на щільних глинах
Чорноземи солонцюваті на щільних глинах
Чорноземи переважно щебенюваті на елювії твердих некарбонатних порід
Чорноземи карбонатні на елювії щільних карбонатних порід
Чорноземні глинисто-піщані та супіщані ґрунти
Чорноземи глибокі залишково-солонцюваті
Чорноземи звичайні залишково-солонцюваті
Чорноземи південні залишково-солонцюваті
Чорноземи солонцюваті на елювії дочетвертинних щільних порід
Лучно-чорноземні ґрунти переважно на лесовидних породах
Лучно-чорноземні ґрунти
Лучно-чорноземні поверхнево-солонцюваті ґрунти
Лучно-чорноземні глибоко-солонцюваті ґрунти
Лучно-чорноземні глибоко-вилуговані (осолоділі) ґрунти западин (в мікрокомплексі)
Каштанові ґрунти
Темно-каштанові залишково-солонцюваті ґрунти
Темно-каштанові солонцюваті ґрунти
Каштанові солонцюваті ґрунти
Лучно-каштанові солонцюваті ґрунти
Лучні ґрунти на делювіальних та алювіальних відкладах
Лучні та чорноземно-лучні ґрунти
Лучні та чорноземно-лучні поверхнево-солонцоваті ґрунти
Лучні та чорноземно-лучні глибоко-солонцюваті ґрунти
Лучно-болотні, болотні. Торфовища
Лучно-болотні ґрунти
Лучно-болотні солонцюваті ґрунти
Болотні та торфувато-болотні ґрунти
Болотні солонцюваті ґрунти
Торфовища низинні та торфово-болотні ґрунти
Солонці і солончаки
Солонці
Солончаки і солончаковий мул
Оглеєні солонцюваті та осолоділі ґрунти подів і западин
Лучно-чорноземні глейові карбонатні ґрунти
Лучно-чорноземні оглеєні солонцювато-осолоділі ґрунти
Дернові глейові солонцювато-осолоділі ґрунти та солоді
Дернові ґрунти
Дернові піщані та глинисто-піщані ґрунти
Дернові оглеєні ґрунти
Дернові супіщані та суглинкові ґрунти
Піски слабозадерновані, слабогумусовані і негумусовані
Дернові ґрунти на елювії некарбонатних порід
Дернові карбонатні ґрунти переважно на елювії щільних карбонатних порід
Дернові опідзолені ґрунти та оглеєні їх види
Гірські лучні ґрунти на елювії-делювії щільних порід
Гірські лучні оторфовані ґрунти на елювії-делювії щільних порід
Буроземно-підзолисті ґрунти
Буроземно-підзолисті ґрунти
Буроземно-підзолисті оглеєні ґрунти
Бурі гірсько-лісові переважно щебенюваті ґрунти на елювії-делювії щільних порід
Бурі гірсько-лісові щебенюваті ґрунти
Бурі гірські остеповілі щебенюваті ґрунти
Дерново-буроземні ґрунти на різних породах
Дерново-буроземні ґрунти
Дерново-буроземні оглеєні ґрунти
Лучно-буроземні ґрунти на алювіальних та делювіальних відкладах, підстелених ріняком
Лучно-буроземні ґрунти
Коричневі гірські щебенюваті ґрунти сухих лісів та чагарників на елювії-делювії корінних порід
Коричневі гірські ґрунти
Механічний склад ґрунтів
ПіщаніКрупнопилувато-середньосуглинкові
Глинисто-піщаніПилувато-середньосуглинков
СупіщаніПіщано-важкосуглинкові
Піщано-легкосуглинковіВажкосуглинкові
Крупнопилувато-легкосуглинковіЛегкоглинисті
Пилувато-легкосуглинковіСередньо-та важкоглинисті
Піщано-середньосуглинковіЩебенюваті
Оглеєні ґрунти
Глейові
Глеюваті
Поверхнево-оглеєні
Ґрунти засолені
Содою
Хлоридами і сульфатами
Змішане засолення
Солонці та солоді в мікрокомплексі
Солонці в мікрокомплексі
Солоді в мікрокомплексі