Агроґрунтове районування України

Карта агроґрунтового районування України
Межі краін
Межі зон
Межі підзон
Межі провінцій
Межі районів

Південний-захід Східноєвропейської рівнини

Українське Полісся (П) Південно-західна частина зони мішаних лісів
Дерново-підзолисті і болотні ґрунти на древньо-алювіальних водно-льодовикових відкладеннях і морені
Західна провінція. Воднольодовикова рівнина, ґрунтоутворюючі відкладення підстилаються крейдяними породами; підвищена вологість
Правобережна провінція. Воднольодовикова рівнина, малопотужні антропогенові відклади на древніх кристалічних і третинних породах; волога
Лівобережна провінція. Алювіальні і моренно-зандрові рівнини, переважно малопотужні антропогенові відкладення; менш волога, ніж попередня
Лівобережна низовинна провінція. Низовинна рівнина з потужними антропогеновими відкладеннями, недренована з дуже строкатим ґрунтовим покривом, переважно опідзолені ґрунти на лесових породах крупнопилюватого суглинного складу в комплексі з дерново-підзолистими, луговими, лучно-болотними та болотними ґрунтами; засолення содове

Зона лісостепу (ЛС)

Світло- і темно-сірі опідзолені ґрунти, чорноземи типові мало- і середньо гумусні, переважно на лесових породах
Західна провінція. Піднесена рівнина з підвищеною вологістю
Правобережна провінція. Висока рівнина, помірно волога
Лівобережна низовинна провінція. Терасова низовина, не дреновані засолені солонцюваті ґрунти
Лівобережна висока провінція. Воднольодовикова рівнина і схили Середньоросійської височини
Закарпатська провінція (Частина Середньодунайської низовини). Бурі лісові опідзолені і оглеєні ґрунти широколистяних лісів

Зона степу (С)

Чорноземи звичайні і південні на лесових породах (ґрунту змиті і не змиті)
Підзона північного степу (СС). Чорноземи звичайні на лесових породах (ґрунту змиті і не змиті)
Південно-західна провінції. Помірно-континентальний клімат з теплими малосніжними зимами
Правобережна провінція. Помірно-континентальний клімат (слабопосушливий і посушливий)
Лівобережна провінція. Континентальний клімат (посушливий) із періодичними суховіями
Донецька провінція. Помірно-континентальний клімат
Задонецька провінція. Континентальний клімат з неоднорідним ґрунтовим покривом
Підзона південного степу (СЮ). Чорноземи південні на лесових породах (ґрунту змиті і не змиті)
Придунайська провінція. Переважно південні чорноземи, добре дреновані лівими притоками Дунаю
Правобережна провінція. Чорноземи південні, слабо дреновані річковою мережею
Лівобережна провінція. Чорноземи південні, часто змиті
Кримська провінція. Переважно чорноземні і дернові карбонатні ґрунти на елювії карбонатних порід; в заплавах річок - лучно-чорноземні ґрунти
Керченська провінція. Неоднорідний ґрунтовий покрив, переважно чорноземи (частіше солонцюваті) на важких глинах в різних поєднаннях

Зона південної сухого степу (СЮС)

Темно-каштанові і каштанові остаточно-солонцюваті і солонцюваті ґрунти в комплексі із солонцями (ґрунту переважно на лесових породах)
Правобережна провінція. Темно-каштанові остаточно-солонцюваті ґрунти
Лівобережна провінція. Темно-каштанові остаточно-солонцюваті і каштанові солонцюваті ґрунти в комплексі із солонцями
Кримська провінція. Безстічна рівнина з темно-каштановими солонцюватими ґрунтами

Українські Карпати (Частина гірської країни Карпат)

Лісолучна буроземна зона Передкарпаття. Акумулятивна рівнина з дерново-підзолистими і дерновими опідзоленими переважно поверхнево-оглеєними ґрунтами
Карпатська гірська лісолучна буроземна зона
Низькогірська ґрунтово-кліматичні пояс. Бурі опідзолені оглеєні ґрунти
Среднегорний ґрунтово-кліматичні пояс. Бурі гірсько-лісові щебенюваті і дерново-буроземні ґрунти
Високогірний лісовий ґрунтово-кліматичний пояс. Бурі гірсько-лісові щебенюватими і дерново-буроземні ґрунти
Зона полонини. Високогірні луки (плосковершинні) з гірсько-лучними і дерново-буроземними ґрунтами
Лісолучна буроземна зона Закарпаття. Область Вулканічних Карпат і міжгірських западин з буроземно-підзолистими поверхнево-оглеєними ґрунтами

Кримська гірська країна

Кримська передгірна степова зона. Розчленовані ярами і балками схили Зовнішньої гряди
Кримська передгірна лісостепова зона. Ерозійні депресії з елементами акумулятивного рельєфу
Кримська гірсько-лісового зона. Інтенсивно розчленовані північні схили Головної гряди
Зона яйл. Гірсько-чорноземні і гірсько-лучні ґрунти
Субтропічна помірно-тепла зона південного схилу Головної гряди. Інтенсивно розчленована, з активною зсувній діяльністю
Переглядів: